0
Hectare
0
Zonnepannelen
0
Megawattpiek
default

Vlowijker Zonneweide

Aanleiding voor Vlowijker Zonneweide te Bunnik

BHM Solar is momenteel bezig met de ontwikkeling van een zonneweide in Werkhoven. Via deze website informeren wij u graag over de status en ontwikkelingen van dit project. Op deze manier houden wij u als inwoner van de gemeente Bunnik op de hoogte.

De Nederlandse overheid heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. In het Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking in 2020 14% moet zijn, en in 2023 16%. De provincie Utrecht heeft uitgesproken in 2040 een energieneutraal Utrecht te willen bereiken. 

Ook de gemeente Bunnik heeft zich gecommiteerd aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn. De gemeente Bunnik vindt het belangrijk dat verschillende vormen van duurzame energieopwekking ingezet worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is zonne-energie op daken. Maar met alleen zonne-energie op daken gaat de gemeente haar doelstellingen niet halen. De gemeente Bunnik heeft daarom besloten om in de huidige collegeperiode (tot 2022) de ruimte te geven om 40 hectare aan zonnevelden te realiseren. Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Bunnik over dit onderwerp: https://www.zonneveldenbunnik.nl/

De locatie

De beoogde locatie voor de zonneweide bevindt zich tussen de Achterdijk en Werkhovenseweg, ten Noorden van de dorpskern van Werkhoven. De grootte van de zonneweide bedraagt in totaal 20 hectare, hetgeen goed is voor een totaal geschatte vermogen van 24 MWp. Op jaarbasis betekent dit dat er 23.000.000 kWh wordt opgewekt. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 5.300 huishoudens.

Participatie

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de zonneweide is het betrekken van omwonenden door middel van proces participatie. Deze participatie is tweeledig. Zo is het voor direct omwonenden mogelijk om plenair mee te denken in het ontwerp en deel te nemen aan de eerste open avond. Voor andere inwoners van de gemeente Bunnik is het mogelijk om mee te denken tijdens de tweede open avond.

BHM Solar biedt de mogelijkheid tot financiële participatie. Daarbij wordt gestreefd naar een lokaal eigendom van 50%. In dit teken zijn momenteel gesprekken gaande met Energie Coöperatie Bunnik. Het voorstel is om 50% lokaal eigendom beschikbaar te stellen middels obligaties. In samenspraak met Energiegroep Bunnik willen we bepalen hoe de financiële middelen worden ingezet. BHM Solar heeft als voorkeur om het fonds te gebruiken voor de onrendabele top van energieprojecten, waardoor inwoners van de gemeente Bunnik worden gestimuleerd om zelf te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Voor meer informatie over Energie Coöperatie Bunnik zie: http://energiebunnik.nl.

Landschappelijke inpassing

Vanuit analyse en het omgevingsproces zijn een aantal spelregels opgesteld voor het maken van het landschappelijke ontwerp:

  • Er wordt een ruime afstand gehouden tussen de zonneweide en de erven aan de Werkhovenseweg en de Achterdijk.
  • Behouden van doorzichten tussen de erven op de achterliggende komvlakte.
  • De paneelopstelling is 1,50 meter hoog ten opzichte van het maaiveld. Hierdoor blijven de panelen ruim onder ooghoogte vanaf de omliggende hoger gelegen erven en wegen.
  • De smalle rechthoekige verkaveling tussen de Werkhovenseweg en de Achterdijk wordt geaccentueerd door het benadrukken van de watergangen, een plekspecifieke landschappelijke invulling en een paneelopstelling die de lengterichting van de kavels volgen.
  • Toevoegen van nieuwe beplantingselementen om de biodiversiviteit en landschapskarakteristieken te versterken.
  • Langs de Vlowijkerwetering komt aan de noordzijde  een ecologische oever

Gallerij

Projectfase

Voorbereiden vergunning

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Blijf op de hoogte

Scroll naar boven